Download: MOS Algemene Voorwaarden 25 februari 2016v2

Algemene Voorwaarden van MijnORsucces, gevestigd te Amsterdam
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder nummer 61797855,
Versie geldig vanaf 25 februari 2016

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 1.  ‘Algemene Voorwaarden’: onderhavige voorwaarden.
 2.  ‘E-learning Module(s)’: de online cursus(sen) die door MijnORSucces aan de Gebruiker ter beschikking wordt gesteld via de website MijnOrSucces.nl of via de website ORplatform.nl
 3. ‘Gebruiker’: diegene die gebruik maakt van de E-learning module.

Artikel 2. Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MijnORSucces. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van MijnOrsucces. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
2.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met MijnOrsucces, voor de uitvoering waarvan door MijnOrSucces derden dienen te worden betrokken.
2.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. MijnOrsucces behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
2.4 Door in te loggen op de E-learning module op de website van MijnORSucces  aanvaardt de Gebruiker deze Gebruikersvoorwaarden.
2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door MijnOrsucces erkend.
2.6  MijnOrsucces garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 3.  Prijzen en Prijswijzigingen

3.1 In de opdrachtbevestiging is vastgelegd of op welke wijze de vergoedingen is geïnd door MijnOrSucces Deze keuze wordt gemaakt door de klant tijdens de bestelling van de diensten van MijnORSucces
3.2 De prijzen die worden aangegeven op de website zijn in Euro’s exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 • Prijswijzigingen worden de klant medegedeeld. Zo’n mededeling wordt beschouwd als bekend bij en aanvaard door de klant, zolang MijnOrSucces kan bewijzen dat de mededeling door middel van e-mail, fax of brief naar de klant verstuurd is.
 • Alle orders dienen betaald te worden via de betalingsdienst zoals deze door MijnOrSucces beschikbaar wordt gemaakt (“Betaalmodule”). Om orders te plaatsen en de Betalingsdienst te gebruiken dient u de details van de betalingsmethode van uw voorkeur, factuur – en postadres (indien van toepassing) door te geven en/of alle andere details die nodig zijn om de order af te ronden.
 • MijnOrSucces is gerechtigd alle tarieven voor een product of dienst tijdens de duur van de overeenkomst te veranderen. De prijs die met de klant gecommuniceerd is, is leidend. Het product kan immers voor verschillende tarieven worden aangeboden in verband met kortingsacties, of kortingscodes.

Artikel 4. Facturering

 • Online aankopen worden in principe vooraf betaald. Indien eerst het verschuldigde bedrag wordt overgemaakt, levert MijnOrSucces ook nog geen diensten.
 • Indien bij herhalingsfacturen het verschuldigde bedrag niet is voldaan, is MijnOrSucces gerechtigd de koop als niet besloten te beschouwen.
 • Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die MijnOrSucces maakt als gevolg van de niet-nakoming door klant van de betalingsverplichting, komen ten laste van de klant.

Artikel 5. Herroepingrecht

 • Consumenten hebben op grond van het Burgerlijk Wetboek (artikel 6:219) recht op het gebruik van het Herroepingrecht voor iedere bestelling die bij MijnOrSucces wordt gedaan. Dit recht houdt in dat Consumenten de bestelling binnen zeven (7) werkdagen kosteloos kunnen annuleren. Dit verzoek dient de Klant schriftelijk (per post of e-mail) te richten aan MijnOrSucces.
 • Ten aanzien van lid 1 treedt het herroepingrecht in nadat de bevestiging per e-mail is verzonden.
 • Het herroepingsrecht geldt niet voor diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven (7) werkdagen. Hiervoor krijgt, afhankelijk van het product en de al geleverde dienst, een restitutie van een deel van het geld.

 

 1. Gegevensbeheer 

6.1 Indien u een bestelling plaatst bij MijnOrsucces, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van MijnOrsucces. MijnOrsucces houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden6.2 MijnOrsucces respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
6.3 MijnOrsucces maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 1. Garantie en conformiteit
 2. Account en inloggevens
 • Toegang tot de de e-learning modules van MijnOrSucces staat alleen open voor Gebruikers
 • Om toegang te krijgen tot een E-learning module van MijnOrSucces is het noodzakelijk om het online inschrijfformulier in te vullen. Na autorisatie van de inschrijving wordt er een account aangemaakt en ontvangt de Gebruiker een wachtwoord per e- mail. Per Gebruiker kan slechts eenmaal een account worden aangemaakt.
 • Een account is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en gekoppeld aan de Gebruiker.
 • Het door Gebruiker opgegeven e-mailadres is – in combinatie met het toegestuurde wachtwoord – noodzakelijk om in te loggen op mijnOrSucces en zo toegang te krijgen tot de E-learning Modules.
 • De Gebruiker dient het aan hem/haar toegekende wachtwoord vertrouwelijk en met zorg te behandelen en Gebruiker neemt redelijke maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen en gebruik kunnen maken van het wachtwoord.
 • Gebruiker moet diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik door een derde van zijn wachtwoord en/of account direct schriftelijk of per e-mail melden aan MijnOrSucces. Tot het tijdstip van daadwerkelijke ontvangst door MijnOrSucces van deze melding is Gebruiker aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het gebruik dat met het wachtwoord en/of de account van Gebruiker wordt gemaakt.
 • Indien MijnOrSucces constateert of redelijkerwijs moet vermoeden dat onbevoegden gebruik maken of gebruik kunnen maken van het wachtwoord en/of het account van Gebruiker, heeft het MijnOrSucces het recht de account en het wachtwoord van Gebruiker onmiddellijk te blokkeren en de eventuele schade die MijnOrSucces hierdoor lijdt op Gebruiker te verhalen, zonder dat MijnOrSucces aansprakelijk is voor schade aan de zijde van Gebruiker.

 

 1. Overeenkomst
  9.1 Een overeenkomst tussen MijnOrsucces en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door MijnOrsucces op haalbaarheid is beoordeeld.
  9.2 MijnOrsucces behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren
 2. Aaansprakelijkheid
 • De E-learning Modules (inclusief de toetsen) zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door vakbekwame auteurs in samenwerking met de richtlijnontwikkelaars en getest door MijnOrSucces. Desondanks kan het voorkomen dat er onjuistheden worden aangetroffen in de E-learning Modules. MijnORSucces houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar.
 • MijnOrSucces geeft geen garantie dat de informatie die op MijnOrSucces wordt aangeboden juist, volledig, actueel en/of geschikt is voor een bepaald doel en aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Deinformatie op MijnOrSucces is slechts een bron van informatie en dient bijvoorbeeld uitdrukkelijk niet als een advies.
 • MijnOrSucces behoudt zich het recht voor, zonder daarvoor schadeplichtig te zijn, om op ieder moment en zonder voorafgaande waarschuwing:
  1. E-learning Modules en/of overige informatie op de website mijnOrSucces te verwijderen;
  2. aanpassingen, verbeteringen en wijzigingen aan te brengen in de E-learning
  3. de website geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, onbereikbaar te maken en/of het gebruik hiervan te beperken.
 • MijnOrSucces geeft geen enkele garantie ten aanzien van: beschikbaarheid, al dan niet op de huidige weblocatie, van de E-learning modules en/of de informatie daarop.
 • MijnORSucces is niet aansprakelijk voor
  1. welke schade dan ook die zou ontstaan als gevolg van de toegang tot of gebruik van, of onmogelijkheid van toegang of gebruik van (de informatie op) de MijnOrSucces of de afhankelijkheid van de Gebruiker van de informatie op de MijnOrSucces.
  2.  De gevolgen van het al dan niet handhaven of (tijdelijk) ontoegankelijk maken of opheffen van de website MijnOrsucces c.q. het verwijderen en/of onbereikbaar maken van de website en/of de informatie

 

 • Daarnaast is MijnORSucces niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals onder meer storingen, virussen, verminking van informatie, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door of aan
 • De aansprakelijkheidsbeperkingen zoals genoemd in dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van mijnOrSucces.
 1. Links op en naar MijnOrSucces
  De website MijnOrSucces kan links naar andere websites bevatten. MijnOrSucces heeft geen zeggenschap over de inhoud van die andere websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. MijnOrSucces gebruikt deze links uitsluitend voor het gemak van de Gebruiker en het plaatsen van een link op mijnOrSucces impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van MijnOrSucces ten aanzien van de inhoud van de website waarnaar de link verwijst.

Artikel 12. Intellectuele Eigendommen

 • Alle intellectuele eigendomsrechten, berusten MijnOrSucces. Deze rechten worden op grond van de overeenkomst op geen enkele wijze aan de klant overgedragen. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelende of ter beschikking gestelde producten of diensten, zijn van MijnORsucces.
 • Doorverkoop of doorgeven van aangekochte producten is niet toegestaan.

 

 • Het is de gebruiker toegestaan die documenten af te drukken, waarbij uitdrukkelijk is aangeven dat gebruiker ze mag afdrukken. Het kopiëren en/of verspreiden van audiovisuele informatie uit E-learning modules is niet toegestaan.
 • De Gebruiker mag de informatie op MijnOrSucces slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken, tenzij schriftelijk anders met MijnOrSucces is overeengekomen.
 • Elk ander gebruik van enige informatie op MijnORsucces, waaronder verveelvoudiging (voor enig ander doel dan hiervoor vermeld), aanpassing, verspreiding of (her)publicatie is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MijnORsucces.
 • Het geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen en/of openbaar maken van (de informatie op) de website MijnOrSucces op een andere website en het creëren van links, hyperlinks en/of deeplinks tussen) MijnOrSucces en een externe website is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van mijnOrSucces.
 • Indien mijnOrSucces constateert of redelijkerwijs moet vermoeden dat de Gebruiker handelt in strijd met dit artikel, heeft mijnOrSucces het recht de account en het wachtwoord van de Gebruiker onmiddellijk te blokkeren, de toegang tot de E-learning modules van MijnOrsucces met onmiddellijke ingang te beëindigen en de eventuele schade die MijnORSucces hierdoor lijdt op de Gebruiker te verhalen, zonder dat MijnOrSucces aansprakelijk is voor schade aan de zijde van de Gebruiker.
 1. Overmacht.

13.1 MijnOrSucces is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien MijnOrSucces daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

13.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers of wederverkopers aan MijnOrSucces en onderbrekingen in stroom, internet en telecommunicatievoorzieningen.

13.3Wanneer de overmachtssituatie langer dan 1 maand heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt niet door MijnOrSucces in rekening gebracht.

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
  14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen MijnOrsucces en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Alkmaar kennis, tenzij MijnOrsucces er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
 2. Nawerking.

De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, waarvan uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en beide partijen blijven binden.

 

Versie februari 2016